De stichting heeft een RSIN nummer: RSIN – 806821887

Doelstelling van de stichting Loodskotter Eems No. 1:

  • het bieden van arbeidsmarktrelevante werkervaring en opleidingen aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
  • het construeren van een authentieke houten loodskotter voor onder andere  publiciteits- en representatieve doeleinden ten behoeve van de gemeente Delfzijl;
  • het contrueren, reviseren en restaureren van maritieme vaartuigen met dien verstande dat deze handelingen ten dienste staan van de doelstelling genoemd onder punt a en punt b.
  • Het exploiteren van de houten loodskotter “Eems”;
  • het bevorderen en verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Lidmaatschap van het bestuur van de stichting is onbezoldigd

Het beleid van de stichting is er op gericht de Loodskotter Eems No. 1 zo veel mogelijk te laten varen met een zo divers mogelijk publiek. Hierbij staan recreatieve en educatieve doelstelling voorop. De Loodskotter is het schip van Delfzijl en omgeving en de stichting stelt zich ten doel dit besef bij bevolking en bedrijfsleven zo veel mogelijk te bevorderen. Groepsvaartochten, individuele vaartochten, bedrijfsvaartochten, deelname aan evenementen en manifestaties zorgen ervoor dat de loodskotter de magie van het zeilen en de historische ervaring overbrengen aan de varende gasten. Een actief sponsor- en fondsenbeleid en een hoge bezettingsgraad moet hiervoor de financiële basis bieden terwijl een actieve communicatie voor de nodige bekendheid zorgt.

De inkomsten van de Stichting Loodskotter bestaan voornamelijk uit bijdragen van sponsoren die vaardagen afnemen, tevens worden er losse vaardagen verkocht aan particulieren en instanties. In de toekomst wil de stichting zich ook gaan focussen op fondsen. Het geld wordt beheerd door de penningmeester in overleg met het bestuur en de schipper. Er is een jaarlijks budget, een financieel  5-jaren plan en jaarlijks wordt er door een administratiekantoor een jaarrekening opgesteld. Het geld wordt besteed aan met name onderhoud, keuringen, certificering, verzekering en de kosten die gemaakt worden met een vaartocht. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient alleen ter promotie, het onderhouden en in de vaart houden van de Loodskotter Eems no. 1.

Bestuur stichting Loodskotter Eems No 1

Jan Wiebe van Veen, voorzitter

Betty Wieringa, secretaris

Arne Biesterbos, penningmeester

Bert Oldenbeuving, bestuurslid

Rene Hartman, bestuurslid

Bas Broesder, bestuurslid